Poplatky zpět - slovník pojmů

Slovník pojmů je zpracovaný pro účely portálu www.pravo-spotrebitele.cz. Jeho úkolem je nabídnout Vám přehled nejčastěji používaných pojmů, které se vyskytují v rámci problematiky vrácení poplatků zpět. Znalost těchto pojmů Vám usnadní orientaci v sekci Časté dotazy, při čtení stále aktualizovaných zpráv o poplatcích v sekci Aktuálně v médiích, dále v sekci Naše názory na poplatky ale i v listinách Vám vygenerovaných k vrácení bankovních poplatků po úspěšně dokončené Registrace.  

 

Pojmy  Vysvětlení používaných pojmů
úvěrový účet je účet, jenž Vám byl bankou zřízen speciálně (tedy samostatně) pro splácení úvěru či hypotéky; bez ohledu na to, zda u příslušné banky již máte svůj „běžný“ účet;
dlužník banka, popř. nebankovní instituce, jež poskytla fyzické osobě úvěr nebo hypotéku;
věřitel klient banky či nebankovní instituce, která poskytla fyzické osobě úvěr nebo hypotéku;
přísudek je náhrada nákladů právního zastoupení před soudem – v případě úspěchu ve věci přizná soud „vítěznému“ účastníku řízení právo na náhradu nákladů řízení proti tomu, kdo v řízení nebyl úspěšný (kdo prohrál); těmito náklady řízení jsou nejen zaplacený soudní poplatek, ale též náhrada hotových výdajů vynaložených v souvislosti se soudním řízení (cestovní a jiné náklady) a náhrada nákladů za právní zastoupení, která je paušalizována za celé soudní řízení v jedné instanci dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č. 484/2000 Sb., v platném znění.; je-li advokát plátcem DPH, zvyšují se náklady přiznané za právní zastoupení o DPH. Přísudek se platí k rukám advokáta;
mimosoudní řešení věci je fáze vymáhání věřitelova nároku vůči dlužníkovi, jež časově spadá do období před podáním návrhu na vydání platebního rozkazu (žaloby) k soudu, popř. před podáním návrhu k finančnímu arbitrovi;
soudní řešení věci je fáze vymáhání věřitelova nároku vůči dlužníkovi, jež časově spadá do období spojeného se samotným podáním návrhu na vydání platebního rozkazu (žaloby) k soudu a soudní řízení na základě tohoto úkonu zahájené;
promlčení promlčení je soukromoprávní institut, díky kterému dojde k oslabení subjektivního práva, a to v důsledku marného uplynutí času, tzv. promlčecí doby. Oslabení spočívá v tom, že pokud je promlčení u soudu protistranou (tj. dlužníkem) namítnuto, zanikne nárok z práva vyplývající a soud nemůže promlčenou pohledávku přiznat, tj. odsoudit dlužníka ke splnění jeho závazku (např. k zaplacení dlužné částky). Pokud dlužník promlčení u soudu nenamítne, soud žalobě vyhoví (tzn., že i promlčené právo lze u soudu přiznat);
promlčecí doba obecná promlčecí doba je tříletá, v obchodněprávních vztazích čtyřletá, ledaže zákon stanoví dobu zvláštní. Má objektivní povahu, tzn., počíná dnem, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé (actio nata), výjimečně v případech náhrady škody a bezdůvodného obohacení je její povaha i subjektivní, tedy závisí od toho, kdy se oprávněný (věřitel) dozvěděl o tom, že na jeho úkor došlo k bezdůvodnému obohacení a kdo se obohatil;
bezdůvodné obohacení Občanský zákoník výslovně stanoví, že „kdo se na úkor jiného bezdůvodně obohatí, musí obohacení vydat“, přičemž zná celkem pět základních důvodů, z nichž může vzniknout bezdůvodné obohacení. Jsou jimi majetkový prospěch získaný plněním bez právního důvodu, plněním z neplatného právního úkonu nebo plněním z právního důvodu, který odpadl, jakož i majetkový prospěch získaný z nepoctivých zdrojů. Zákon dále udává, že bezdůvodně se obohatil i ten, za nějž bylo plněno to, co měl po právu plnit sám. 

V našem případě se jedná o bezdůvodné obohacení vzniklé plněním z neplatného právního úkonu;
plnění z neplatného právního úkonu právní důvod plnění sice jakoby vznikl, ale ve skutečnosti nebyl platný. Neplatnost právních úkonů přitom může být absolutní, jestliže by např. smlouvu o koupi nemovitosti uzavřelo nezletilé dítě, pak by šlo o bezdůvodné obohacení okamžitě, navíc i kdyby později důvod neplatnosti odpadl, na skutečnosti plnění z neplatného právního úkonu by se už nic nezměnilo. Nebo může jít o relativně neplatný právní úkon, který je až do doby, kdy jeho neplatnost postižený namítne, platným a tudíž o bezdůvodné obohacení nepůjde. Pokud tak však učiní, následky jsou stejné jako u absolutní neplatnosti: jde o bezdůvodné obohacení od samého počátku (ex tunc);
všeobecné (obchodní) podmínky jde o soubor podmínek a pravidel stanovujících práva a povinnosti smluvních stran, jež jsou obecné pro poskytování služby bankou klientovi dle jejího předmětu činnosti a jako takové jsou nedílnou součástí konkrétní smlouvy (např. Smlouvy o úvěru) uzavřené mezi bankou a klientem, tzn., že ustanovení všeobecných obchodních podmínek jsou ve znění platném ke dni podpisu smlouvy rovnocennou součástí příslušné smlouvy;
kodex mobility klientů bank je soubor principů pro jednoduchou a snadnou změnu banky, vytvořených Českou bankovní asociací s cílem usnadnit klientům přechod mezi bankami s cílem usnadnit klientům bank přechod mezi bankami. Všem, kteří chtějí přejít od stávající banky k jiné – rozhodnou se změnit banku – nabídne „nová“ banka podporu a pomoc spočívající zejména v převedení všech trvalých příkazů a inkas. Principy uvedené v Kodexu se vztahují na běžné účty. Kodex mobility klientů zahrnuje: součinnost původní banky i nové banky v procesu změny banky; otevření běžného účtu v nové bance; převedení všech trvalých příkazů k úhradě a souhlasů s inkasem z původní banky do nové banky; možnost požádat o převedení všech trvalých příkazů k úhradě a souhlasů s inkasem včetně zrušení běžného účtu v původní bance prostřednictvím nové banky; možnost požádat o součinnost při zpřístupnění informací o novém bankovním spojení klienta příslušným třetím stranám;
příslušenství pohledávky jsou: úroky, úroky z prodlení, poplatek z prodlení a náklady spojené s jejím uplatněním (pozn.: „smluvní pokuta“ není příslušenstvím pohledávky). Je-li pohledávka uplatněna u soudu, považuje se nárok na náhradu nákladů řízení za její příslušenství;

VYPLŇTE plnou moc a ZÍSKEJTE své poplatky zpět!

Chci své poplatky zpět - plná moc

Nenašli jste v našem slovníku pojem, který vám zajímá? Napište nám, rádi vám odpovíme. 

Položky označené * jsou povinné.

Kalkulačka poplatků

Nárok na vrácení bankovních poplatků starší 48 měsíců může protistrana (banka) v soudním řízení napadnout námitkou promlčení a nelze ho pak žalobci (klientovi banky) soudem přiznat. Odpadá tak zde důvod pro výpočet nároku staršího 48 měsíců. Podrobné informace naleznete v sekci časté dotazy.

  • Z toho získáte zpět:
  • Nebudete již muset platit:
  • Celková výše úspory:

NÁVOD jak postupovat

Přečíst

Podmínky spolupráce

Přečíst

 

Bankovní poplatky zpět od České SpořitelnyBankovní poplatky zpět od ČSOBBankovní poplatky zpět od Hypoteční bankyBankovní poplatky zpět od Raiffeisen Bank

Bankovní poplatky zpět od Axa Bank Bankovní poplatky zpět od Bank Gutmann Aktiengesellschaft  Bankovní poplatky zpět od BNP Paribas Fortis Bankovní poplatky zpět od BRE Bank S. A.
Bankovní poplatky zpět od České exportní banky Bankovní poplatky zpět od Českomoravské stavební spořitelny Bankovní poplatky zpět od Citibank Bankovní poplatky zpět od Českomoravské záruční a rozvojové banky Bankovní poplatky zpět od COMMERZBANK
Bankovní poplatky zpět od Deutsche Bank Bankovní poplatky zpět od Equa bank Bankovní poplatky zpět od Evropsko ruské banky Bankovní poplatky zpět od Fio banky Bankovní poplatky zpět od GE Money Bank
Bankovní poplatky zpět od HSBC Bank Bankovní poplatky zpět od ING Bank Bankovní poplatky zpět od KB Bankovní poplatky zpět od LBBW Bank Bankovní poplatky zpět od MEINL BANK
Bankovní poplatky zpět od Modré pyramidy stavební spořitelny Bankovní poplatky zpět od Oberbank AG Bankovní poplatky zpět od Poštové banky Bankovní poplatky zpět od PPF banky Bankovní poplatky zpět od PRIVAT BANK AG
Bankovní poplatky zpět od Raiffeisenbank im Stiftland eG Bankovní poplatky zpět od Raiffeisen stavební spořitelny Bankovní poplatky zpět od RBS Bank Bankovní poplatky zpět od Saxo Bank Bankovní poplatky zpět od Sberbank CZ
Bankovní poplatky zpět od Buřinky - Stavební spořitelny České spořitelny Bankovní poplatky zpět od UniCredit Bank Bankovní poplatky zpět od Volksbank CZ Bankovní poplatky zpět od VÚB banky Bankovní poplatky zpět od Waldviertler Sparkasse Bank AG
Bankovní poplatky zpět od Wüstenrot Bankovní poplatky zpět od ZUNO BANKY AG Bankovní poplatky zpět od Bank of Tokyo Mitsubishi  Bankovní poplatky zpět od ERA Poštovní spořitelny   

 

Více bank