Proč posoudil soud plné moci žalobců (klientů bank), jako neplatné??!

Datum: 4.9.2013

Obvodní soud pro Prahu 4 vydal dne 2. 9. 2013 usnesení, kterým vyzval žalobce (klienta banky), aby „ve lhůtě 10 dnů od doručení usnesení předložil plnou moc pro advokáta JUDr. Petra Tomana, se sídlem v Praze 2 podepsanou žalobcem nebo aby v téže lhůtě opatřil návrh na zahájení řízení svým podpisem.“.

Žaloba byla podána prostřednictvím konkrétního advokáta, jemuž však plnou moc k zastupování žalobce, tj. klienta banky v řízení před soudem neudělil sám žalobce (klient banky), ale právnická osoba (společnost BSP Lawyer Partners, a. s. – dále jen „společnost“).

V dané věci byl totiž soudu doručen návrh na vydání elektronického platebního rozkazu, kterým se žalobce (klient banky) domáhá po žalovaném, tj. konkrétní bance (v daném případě České spořitelně, a. s. – avšak to není pro posouzení správnosti cit. rozhodnutí soudu důležité) zaplacení určité částky, a to z titulu bezdůvodného obohacení, které mělo na straně žalovaného (banky) vzniknout tím, že účtovala (a inkasovala) v uplynulých letech žalobci, co by klientovi banky, poplatky za správu/vedení úvěru, resp. za správu/vedení úvěrového účtu, byť na ně nemá (neměla) banka nárok.

Návrh (tj. žaloba) byl podán prostřednictvím konkrétního advokáta, jemuž však plnou moc k zastupování žalobce (klienta banky) v řízení před soudem neudělil sám žalobce (klient banky), ale právnická osoba (společnost BSP Lawyer Partners, a. s. – dále jen „společnost“).

Advokát k této plné moci přiložil zmocnění, kterým žalobce (klient banky) zmocnil jmenovanou společnost „k vyhledání advokáta“ a „k uzavření smlouvy o právní pomoci s takto vyhledaným advokátem“ (tj. advokátem vybraným jmenovanou společností) jménem žalobce; předmětem smlouvy o právní pomoci mělo být zastupování při soudním i mimosoudním uplatnění nároku na vrácení bankovních poplatků.

Ptáte se, v čem je problém??

Proč soud dospěl k závěru, že žaloba obsahuje vadu, kterou je třeba odstranit?? 

Problém je právě v tom, že žalobce (klient banky) neudělil plnou moc pro zastupování v soudním řízení konkrétnímu advokátovi.

Rozlišujeme totiž plnou moc tzv. hmotněprávní – kterou osoba zmocní někoho jiného k jejímu zastupování vůči třetím osobám (tato hmotněprávní plná moc je udělována dle ust. § 31 odst. 1 občanského zákoníku). Zcela v souladu s tímto ustanovením Obv. Soud pro Prahu 4 – a tedy správně – posoudil plnou moc udělenou žalobcem (klientem banky) společnosti BSP Lawyer partners, a. s. k vyhledání advokáta a k uzavření smlouvy, jako platnou hmotněprávní plnou moc (dle § 31 odst. 1 obč. zák.). Žalobce tedy platně zmocnil společnost, aby v jeho zastoupení vyhledala (vybrala) advokáta k jeho zastupování v soudním řízení a uzavřela jeho jménem s vybraným advokátem příslušnou smlouvu o poskytování právních služeb podle zákona o advokacii.

V čem tedy spočívá soudem vytýkaná „vada návrhu“, kterou přitom soud požaduje odstranit??

Musíme si totiž uvědomit, že v případě soudního řízení je třeba dodržovat určitá „pravidla“, tzn., že jak chování účastníků před soudem a v rámci soudního řízení, popř. soudního jednání, tak i chování a jednání soudu vůči účastníkům, upravuje zákon. Tato „pravidla“ jasně a přesně – a jak bylo řečeno, jsou to pravidla určená zákonem – upravuje občanský soudní řád.

Občanský soudní řád upravuje „účast na řízení“, a to v hlavě třetí o. s. ř., kde stanoví, že každý může před soudem jednat jako účastník soudního řízení samostatně (procesní způsobilost) – ust. § 20 odst. 1 o. s. ř. To je právo každého účastníka řízení.

Stejně tak je však právem účastníka soudního řízení i to, že se v soudním řízení může dát zastupovat zástupcem, jehož si zvolí – ust. § 24 odst. 1, věta první o. s. ř.

Podle téhož odstavce cit. ustanovení platí, že zvoleným zástupcem účastníka řízení může být před soudem jen fyzická osoba (nejedná-li se o zastupování podle § 26 nebo podle § 26a o. s. ř., v nichž jsou vyjmenovány situace, kdy zákon připouští zastoupení právnickou osobou – např. „Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí“ může zastupovat účastníka v řízení ve věcech péče o nezletilé, a v dalších zde vyjmenovaných věcech, jde-li o věci se vztahem k cizině; nebo „odborová organizace“, s výjimkou věcí obchodních, může v řízení před soudem zastupovat účastníka, který je jejím členem), přičemž v téže věci může mít účastník soudního řízení současně jen jednoho zvoleného zástupce. Tohoto zástupce si zvolí tak, že mu udělí plnou moc pro zastupování v soudním řízení, tzn. pro jeho zastupování v té konkrétní věci.

Účastník si může zástupcem vždy zvolit advokáta.

Advokátovi lze přitom plnou moc udělit pouze pro celé řízení (nikoli pro jednotlivé úkony v tom řízení) – v takovém případě hovoříme u advokáta o „procesní plné moci“ – ust. § 25 odst. 1 o. s. ř.

Zástupci (tedy i advokátovi), jejž si účastník zvolil, udělí písemně nebo ústně do protokolu (před soudem) procesní plnou moc nebo plnou moc jen pro určité úkony – ust. § 28 odst. 1 o. s. ř.

Procesní plnou moc advokátovi nelze omezit (advokátovi lze dle zákona udělit pouze procesní plnou moc). Zástupce (tedy advokát), jemuž účastník soudního řízení udělil procesní plnou moc písemně anebo ústně do protokolu před soudem, je oprávněn ke všem úkonům, které může v řízení učinit účastník – ust. § 28a odst. 1 o. s. ř.

§ 32 odst. 1 o. s. ř. ukládá každému, kdo v soudním řízení vystupuje jako zástupce účastníka řízení, povinnost doložit své oprávnění jednat a vystupovat před soudem v konkrétním soudním řízení jménem účastníka tohoto soudního řízení, již při prvním úkonu, který ve věci jménem zastoupeného účastníka řízení učinil.

Z á v ě r :

V daném případě tedy zástupce žalobce – advokát, nepředložil soudu při prvním úkonu, který advokát jménem žalobce učinil, procesní plnou moc jak ukládá o. s. ř., kterou by žalobce zmocnil přímo toho, kdo jeho jménem vůči soudu jedná (tzn. plnou moc udělenou klientem banky přímo tomuto advokátovi, pro zastupování žalobce v konkrétním soudním řízení).

Jedná se však o vadu odstranitelnou (o. s. ř. přitom upravuje i postup v případě tzv. „neodstranitelných vad návrhu“). V případě odstranitelné vady je soud povinen vyzvat účastníka řízení k jejímu odstranění, přičemž stanoví přiměřenou lhůtu k jejímu odstranění. A to soud svým usnesením učinil. Nic víc, nic míň. Nejedná se zde o případ tzv. „dvojího“ tedy ve smyslu „různého“ výkladu zákona (konkrétního paragrafu). Nejde o případ, kdy se tzv. sejdou dva právníci a mají tři či více různých právních názorů a výkladů na jednu věc! Ne. O takový případ zde opravdu nejde!

Soud zcela správně a naprosto v souladu se zákonem – jiný postup soud totiž ani nemůže zvolit – vyzývá žalobce (klienta banky) k odstranění této vady návrhu (žaloby). 

VYPLŇTE proto naší plnou moc a ZÍSKEJTE své poplatky zpět!

Chci své poplatky zpět - plná moc

Kalkulačka poplatků

Nárok na vrácení bankovních poplatků starší 48 měsíců může protistrana (banka) v soudním řízení napadnout námitkou promlčení a nelze ho pak žalobci (klientovi banky) soudem přiznat. Odpadá tak zde důvod pro výpočet nároku staršího 48 měsíců. Podrobné informace naleznete v sekci časté dotazy.

  • Z toho získáte zpět:
  • Nebudete již muset platit:
  • Celková výše úspory:

NÁVOD jak postupovat

Přečíst

Podmínky spolupráce

Přečíst

 

Bankovní poplatky zpět od České SpořitelnyBankovní poplatky zpět od ČSOBBankovní poplatky zpět od Hypoteční bankyBankovní poplatky zpět od Raiffeisen Bank

Bankovní poplatky zpět od Axa Bank Bankovní poplatky zpět od Bank Gutmann Aktiengesellschaft  Bankovní poplatky zpět od BNP Paribas Fortis Bankovní poplatky zpět od BRE Bank S. A.
Bankovní poplatky zpět od České exportní banky Bankovní poplatky zpět od Českomoravské stavební spořitelny Bankovní poplatky zpět od Citibank Bankovní poplatky zpět od Českomoravské záruční a rozvojové banky Bankovní poplatky zpět od COMMERZBANK
Bankovní poplatky zpět od Deutsche Bank Bankovní poplatky zpět od Equa bank Bankovní poplatky zpět od Evropsko ruské banky Bankovní poplatky zpět od Fio banky Bankovní poplatky zpět od GE Money Bank
Bankovní poplatky zpět od HSBC Bank Bankovní poplatky zpět od ING Bank Bankovní poplatky zpět od KB Bankovní poplatky zpět od LBBW Bank Bankovní poplatky zpět od MEINL BANK
Bankovní poplatky zpět od Modré pyramidy stavební spořitelny Bankovní poplatky zpět od Oberbank AG Bankovní poplatky zpět od Poštové banky Bankovní poplatky zpět od PPF banky Bankovní poplatky zpět od PRIVAT BANK AG
Bankovní poplatky zpět od Raiffeisenbank im Stiftland eG Bankovní poplatky zpět od Raiffeisen stavební spořitelny Bankovní poplatky zpět od RBS Bank Bankovní poplatky zpět od Saxo Bank Bankovní poplatky zpět od Sberbank CZ
Bankovní poplatky zpět od Buřinky - Stavební spořitelny České spořitelny Bankovní poplatky zpět od UniCredit Bank Bankovní poplatky zpět od Volksbank CZ Bankovní poplatky zpět od VÚB banky Bankovní poplatky zpět od Waldviertler Sparkasse Bank AG
Bankovní poplatky zpět od Wüstenrot Bankovní poplatky zpět od ZUNO BANKY AG Bankovní poplatky zpět od Bank of Tokyo Mitsubishi  Bankovní poplatky zpět od ERA Poštovní spořitelny   

 

Více bank