O projektu Právo spotřebitele - poplatky zpět

"vrácení bankovních poplatků a zrušení povinnosti platit bankovní poplatky za vedení / správu hypotečního - úvěrového účtu"

Platíte poplatky za vedení účtu (hypotečního - úvěrového)?

Platíte vedle splátek na úvěr, hypotéku, popř. úvěr ze stavebního spoření, jenž Vám byl Vaší bankou poskytnut, ještě i poplatek za vedení účtu (hypotečního - úvěrového), jenž Vám byl bankou speciálně zřízen (zaveden) pro splácení poskytnutého úvěru?

Odpovíte-li si: „ANO, platím poplatek za vedení účtu“ (hypotečního - úvěrového), pak se jedná o nezákonný bankovní poplatek, neboť podle právní analýzy námi provedené, nemá banka na poplatek za vedení či správu úvěrového účtu žádný nárok.

Účtování bankovních poplatků za vedení účtu je nezákonné!

Odporuje podle námi provedeného právního rozboru nejen právu Evropské unie – zde je např. v rozporu se Směrnicí č. 93/13/EHS, o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách, Směrnicí č. 2008/48/ES, o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2005/29/ES, o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2006/2004, ale odporuje – účtování bankovních poplatků za vedení či správu úvěrového účtu - též právnímu řádu České republiky, neboť je v rozporu především s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Česká republika není přitom jediným místem, tedy z členských států Evropské unie, kde k takové nezákonnosti ze strany bank vůči klientům dochází.

Např. i v Německu se problematika účtování poplatků za vedení úvěrového účtu musela řešit soudní cestou. Spolkový soudní dvůr (nejvyšší německý civilní soud) již v červnu 2011 rozhodl, že ustanovení všeobecných obchodních podmínek, které zavazovalo příjemce úvěru k placení zvláštního měsíčního poplatku za vedení (správu) úvěru, je v rozporu s obecnou právní úpravou smlouvy o úvěru a proto je neplatné.Spolkový soudní dvůr argumentoval tím, že správa úvěru za úplatu je pouze zájmem banky a nikoliv klienta

S takovým přístupem bank nesouhlasíme, a proto Vám nabízíme právní služby:

vymožení bankovních poplatků za vedení či správu hypotečního - úvěrového účtu, které jste již zaplatili, včetně zastavení placení těchto neoprávněných poplatků i do budoucna.

Podle ustanovení § 55 odst. 1 občanského zákoníku se žádné ujednání smlouvy o úvěru nesmí „odchýlit od zákona v neprospěch spotřebitele. Spotřebitel se zejména nemůže vzdát práv, které mu zákon poskytuje, nebo jinak zhoršit své smluvní postavení“. Směrnice Rady č. 93/13/EHS, ze dne 5. dubna 1993, o nekalých podmínkách ve spotřebitelských smlouvách ve svém čl. 3, odst. 1 definuje nepřiměřené podmínky ve spotřebitelských smlouvách tak, že „Smluvní podmínka, která nebyla individuálně sjednána, je považována za nepřiměřenou, jestliže v rozporu s požadavkem přiměřenosti způsobuje významnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran, které vyplývají z dané smlouvy, v neprospěch spotřebitele.“ I toto ustanovení citované Směrnice bylo do českého právního řádu tzv. implementováno (převedeno), když občanský zákoník ve svém § 56 odst. 1 stanoví, že: Spotřebitelské smlouvy nesmějí obsahovat ujednání, která v rozporu s požadavkem dobré víry znamenají k újmě spotřebitele značnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran.“ Podle ust. § 55 odst. 2 občanského zákoníku přitom taková ujednání jsou neplatná. Tedy neplatná tzv. „ze zákona“. Taková ujednání jsou tedy neplatná i v případě, kdy si je účastníci spotřebitelského vztahu ve spotřebitelské smlouvě sjednají (dohodnou). Ani dohodou strannelze uvést v platnost něco, co přímo zákon definuje jako neplatné. I v posledně citovaném ustanovení občanského zákoníku bylo implementováno právo Evropské unie, a to čl. 6 odst. 3 Směrnice Rady č. 93/13/EHS, podle něhož nepřiměřené podmínky nejsou pro spotřebitele závazné.

Sjednání poplatku za službu, jež není klientovi poskytována a jež je vykonávána pouze v zájmu banky, je nepřiměřenou podmínkou ve spotřebitelské smlouvě, která nemůže požívat právní ochrany, jak bylo řečeno shora, přičemž posledně cit. článek Směrnice Rady č. 93/13/EHS je kogentním ustanovením a podle rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ve věci C-618/10 Banco Español de Crédito SA proti Joaquín Calderón Camino, ze dne 14. června 2012 „směřuje k nahrazení formální rovnováhy, kterou smlouva nastoluje mezi právy a povinnostmi smluvních stran, rovnováhou skutečnou, která může nastolit rovnost mezi těmito smluvními stranami.“

Podle shora cit. Směrnice tedy posuzuje ujednání ve spotřebitelských smlouvách jako neplatná nejen Evropský Soudní dvůr – např. Usnesení Evropského soudního dvora, ze dne 16. listopadu 2010, ve věci C 76/10 Pohotovost s. r. o. proti Ivetě Korčkovské, ale též soudy členských států Evropské unie – např. nejvyšší obecný soud Spolkové republiky Německo, tj. Spolkový soudní dvůr „Bundesgerichtshof“ (v rozsudku AZ XI ZR 388/10, ze dne 7. června 2011 – rozhodl, že „smluvní podmínky ve všeobecných obchodních podmínkách banky, které požadují od spotřebitele úhradu poplatku za vedení účtu (hypoteční - úvěrového) podléhají soudní kontrole a jsou podmínkami nepřijatelnými. Vedení úvěrového účtu nepředstavuje samostatnou úplatnou službu banky klientovi, právě naopak, slouží výhradně zájmům banky.“; též X ZR 17/01, ze dne 16. dubna 2002), německý Vrchní zemský soud v Karlsruhe „Oberlandesgerich Karlsruhe“ (v rozhodnutí AZ 17 U 192/2010, ze dne 3. května 2010 – který v bodě 34. rozsudku potvrdil rozhodovací linii Spolkového soudního dvora, totiž, že „pro spotřebitele je vždy nepřijatelné zpoplatňování jakýchkoliv úkonů a služeb dodavatele, jimiž spotřebiteli neposkytuje skutečné protiplnění, ale naopak tyto jsou poskytovány (prováděny) ve vlastním zájmu dodavatele.“), Zemský soud Berlín „Landgericht Berlin“ (v rozhodnutí 15 O 268/10, ze dne 8. února 2011) dále též Nejvyšší soud Slovenské republiky (v rozhodnutí 6 Cdo 1/2012, ze dne 21. března 2012), Ústavní soud Slovenské republiky (v rozhodnutí IV. ÚS 55/2011-19, ze dne 24. února 2011; též IV. ÚS 60/2011-13, ze dne 3. března 2011), Krajský soud v Prešově (v rozhodnutí 3Co 3/2011, ze dne 28. září 2011), Krajský soud v Trnavě (v rozhodnutí 10Coe/313/2010, ze dne 9. srpna 2011), včetně soudů České republiky – viz Nejvyšší soud ČR (rozsudek 31 Odo 495/2006, ze dne 15. října 2008), Ústavní soud ČR (v rozhodnutí II. ÚS 2164/10, ze dne 1. listopadu 2011; též I. ÚS 1930/11, ze dne 10. ledna 2012), včetně rozhodnutí okresních soudů týkajících se přímo problematiky "nezákonných poplatků za vedení úvěrového účtu", a to - Okresního soudu v Mostě, ze srpna 2012 (ve věci Raiffeisenbank, a. s.) a Obvodního soudu pro Prahu 5, z 18. dubna 2013 (ve věci Hypoteční banky, a. s.); k oběma posledně cit. rozsudkům více - viz "Časté dotazy" (otázka č. 42.)

VYPLŇTE plnou moc a ZÍSKEJTE své poplatky zpět!

Chci své poplatky zpět - plná moc

 

Advokátní kancelář, jejíž doménou je „právo spotřebitele a ochrana spotřebitele“ se dlouhodobě věnuje této oblasti a současně pro své klienty zabezpečuje vymáhání nároků spotřebitelů vůči silnějším smluvním „partnerům“ (bankám, telekomunikačním a mobilním operátorům, poskytovatelům úvěrů, zprostředkovatelům úvěrů, pojišťovnám, apod.), zvláště pak nárokům na vrácení bezdůvodného obohacení, na náhradu škody a vymáhání dalších pohledávek spotřebitelů z titulu nezákonných ujednání ve spotřebitelských smlouvách, jehož se dopouštějí shora jmenovaní „silnější“ smluvní partneři ve svých formulářových smluvních ujednáních (především ve svých všeobecných či obchodních podmínkách) tím, že v nich ponechávají nepřiměřené podmínky, jež představují vůči spotřebitelům nekalé praktiky a znevýhodňují tak spotřebitele, co by jednu ze smluvních stran spotřebitelských smluv.

Specializujeme se tedy dlouhodobě na posouzení nekalé povahy smluvních podmínek patřících do působnosti Směrnice Rady č. 93/13 (o ochraně spotřebitele) a v důsledku toho odstraňujeme nerovnováhu mezi spotřebitelem a prodejcem nebo dodavatelem (včetně dodavatele služby).

Naším cílem je eliminovat rizika, která se mohou - v případě sporů s těmito „silnějšími“ partnery – na straně spotřebitelů vyskytnout, a to tím, že jim zajistíme důslednou a efektivní právní službu a pomoc, opírajíce se nejen o vysokou odbornou úroveň zakládající se na znalosti jak českého právního prostředí, tak práva Evropské unie, ale též, resp. především na znalosti soudního prostředí, tj. rozsáhlé judikatury jak českých soudu, tak soudů ostatních členských států Unie a rovněž judikatury evropského Soudního dvora.

                                                                                                              JUDr. Petra Hušková, advokátka

  

Potřebujete poradit? Neváhejte a napište nám, rádi pomůžeme i vám získat bankovní poplatky zpět.  

Položky označené * jsou povinné.

Kalkulačka poplatků

Nárok na vrácení bankovních poplatků starší 48 měsíců může protistrana (banka) v soudním řízení napadnout námitkou promlčení a nelze ho pak žalobci (klientovi banky) soudem přiznat. Odpadá tak zde důvod pro výpočet nároku staršího 48 měsíců. Podrobné informace naleznete v sekci časté dotazy.

  • Z toho získáte zpět:
  • Nebudete již muset platit:
  • Celková výše úspory:

NÁVOD jak postupovat

Přečíst

Podmínky spolupráce

Přečíst

 

Bankovní poplatky zpět od České SpořitelnyBankovní poplatky zpět od ČSOBBankovní poplatky zpět od Hypoteční bankyBankovní poplatky zpět od Raiffeisen Bank

Bankovní poplatky zpět od Axa Bank Bankovní poplatky zpět od Bank Gutmann Aktiengesellschaft  Bankovní poplatky zpět od BNP Paribas Fortis Bankovní poplatky zpět od BRE Bank S. A.
Bankovní poplatky zpět od České exportní banky Bankovní poplatky zpět od Českomoravské stavební spořitelny Bankovní poplatky zpět od Citibank Bankovní poplatky zpět od Českomoravské záruční a rozvojové banky Bankovní poplatky zpět od COMMERZBANK
Bankovní poplatky zpět od Deutsche Bank Bankovní poplatky zpět od Equa bank Bankovní poplatky zpět od Evropsko ruské banky Bankovní poplatky zpět od Fio banky Bankovní poplatky zpět od GE Money Bank
Bankovní poplatky zpět od HSBC Bank Bankovní poplatky zpět od ING Bank Bankovní poplatky zpět od KB Bankovní poplatky zpět od LBBW Bank Bankovní poplatky zpět od MEINL BANK
Bankovní poplatky zpět od Modré pyramidy stavební spořitelny Bankovní poplatky zpět od Oberbank AG Bankovní poplatky zpět od Poštové banky Bankovní poplatky zpět od PPF banky Bankovní poplatky zpět od PRIVAT BANK AG
Bankovní poplatky zpět od Raiffeisenbank im Stiftland eG Bankovní poplatky zpět od Raiffeisen stavební spořitelny Bankovní poplatky zpět od RBS Bank Bankovní poplatky zpět od Saxo Bank Bankovní poplatky zpět od Sberbank CZ
Bankovní poplatky zpět od Buřinky - Stavební spořitelny České spořitelny Bankovní poplatky zpět od UniCredit Bank Bankovní poplatky zpět od Volksbank CZ Bankovní poplatky zpět od VÚB banky Bankovní poplatky zpět od Waldviertler Sparkasse Bank AG
Bankovní poplatky zpět od Wüstenrot Bankovní poplatky zpět od ZUNO BANKY AG Bankovní poplatky zpět od Bank of Tokyo Mitsubishi  Bankovní poplatky zpět od ERA Poštovní spořitelny   

 

Více bank